4.8 sterren - gebaseerd op 345 reviews van tevreden cliënten
4.8 sterren - gebaseerd op 345 reviews van tevreden cliënten

Privacyverklaring

Voor Haartsen Letselschade is privacy erg belangrijk. In onderstaande privacyverklaring leest u hoe wordt omgegaan met persoonlijke gegevens, hoe deze worden verzamelen, over hoe ze worden gebruikt en hoe lang de gegevens bewaard worden.

Het is vanzelfsprekend dat Haartsen Letselschade werkt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Haartsen Letselschade respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Haartsen Letselschade verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Haartsen Letselschade verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Haartsen Letselschade veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Doel verwerking persoonsgegevens

Haartsen Letselschade verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het communiceren met u;
 • Het leveren van juridische diensten aan cliënten;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals onder andere de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT);
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website;
 • Verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening;
 • De werving en selectie van medewerkers / franchisenemers.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Haartsen Letselschade verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Persoonlijke- en contactinformatie (naam, geboortedatum, aanspreektitel, verzend- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, BSN-nummer, personeelsnummer, enz.);
 • Gegevens over gezondheid (aard van het letsel, medische informatie);
 • Betaalinformatie (factuurinformatie, bankrekeningnummer);
 • Financiële informatie (uw inkomen, uw financiële situatie);
 • Overige informatie (informatie voor zover relevant voor de schadebehandeling);
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Haartsen Letselschade, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Haartsen Letselschade verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • Uitvoering van een opdracht;
 • Wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Haartsen Letselschade deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere letselschadejurist, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Haartsen Letselschade, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met correspondentie met de wederpartij of (gerechtelijke) procedures.

Daarnaast kan Haartsen Letselschade persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat

Met de derde partij die namens en in opdracht van Haartsen Letselschade uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Haartsen Letselschade ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een arbeidsdeskundige, medisch adviseur, accountant, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Haartsen Letselschade hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Haartsen Letselschade gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Haartsen Letselschade in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Haartsen Letselschade bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Haartsen Letselschade aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

     Haartsen Letselschade B.V.
     Postbus 7009
     5605 JA Eindhoven
     privacy@haartsenletselschade.nl

Teneinde zeker te weten dat we op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen we u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Haartsen Letselschade neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van Haartsen Letselschade (www.haartsenletselschade.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals LinkedIn of Facebook. Haartsen Letselschade houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Haartsen Letselschade houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Haartsen Letselschade verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Haartsen Letselschade te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Haartsen Letselschade op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Haartsen Letselschade maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Haartsen Letselschade geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Haartsen Letselschade heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Wijziging privacyverklaring

Haartsen Letselschade heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van Haartsen Letselschade gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website

Vragen of opmerkingen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met de heer A.C. Haartsen of een bericht sturen naar privacy@haartsenletselschade.nl.

versie: 2023-09-26

Tevreden cliënten

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of wilt u kosteloos en vrijblijvend deskundig advies ontvangen, bel ons dan op 085-0064622 of maak gebruik van het contactformulier. Wij nemen binnen één werkdag contact met u op.

error: Content is protected !!