4.8 sterren - gebaseerd op 311 reviews van tevreden cliënten
4.8 sterren - gebaseerd op 311 reviews van tevreden cliënten

Schadeposten bij letselschade

Wat zijn de veelvoorkomende schadeposten bij letselschade of overlijdensschade?

In een letselschadezaak of overlijdensschadezaak kunt u te maken krijgen met diverse schadeposten. Voor alle kostenposten geldt: als u deze kosten niet zou hebben gehad als het ongeval niet plaats had gevonden, dan kunnen we deze kosten door Haartsen Letselschade kosteloos laten vorderen bij de verzekeraar van de tegenpartij.

Al uw materiële en immateriële schade moet worden vergoed. Onze letselschade juristen zijn specialisten op dit gebied en zorgen ervoor dat al uw schade in kaart wordt gebracht en u de maximale schadevergoeding ontvangt.

Veelvoorkomende schadeposten

Als u een medische behandeling ondergaat nadat u letsel heeft opgelopen kan dat kosten met zich meebrengen. Een behandeling door uw huisarts of de huisartsenpost kost u niets, omdat de kosten door uw zorgverzekering worden betaald. Wordt u per ambulance vervoerd of wordt u in het ziekenhuis behandeld, dan gaat dat ten koste van uw eigen risico bij de zorgverzekering. Denk ook aan bijvoorbeeld fysiotherapeutische behandelingen, behandelingen door een alternatief genezer, pijnstillers die niet vergoed worden door de zorgverzekering, aanschaf van verbandmiddelen, etc.

Heeft u hulpmiddelen moeten huren of aan moeten schaffen na een ongeval (denk daarbij aan krukken, rolstoel, vierpoot, postoel, beugels bij het toilet, etc.) en zijn daar kosten aan verbonden, dan moeten die kosten uiteraard worden vergoed.

Denk bijvoorbeeld aan de reiskosten van uw gezinsleden tijdens de opname in het ziekenhuis of de reiskosten die u maakt voor controles in het ziekenhuis, fysiotherapie, bezoek bedrijfsarts, etc.
Als u met het openbaar vervoer reist, kunt u de daadwerkelijk gemaakte kosten verhalen.
Reist u met de auto, dan kunt u de verreden kilometers verhalen tegen een tarief van € 0,26 per kilometer (zie hiervoor de richtlijn kilometervergoeding.)

Als u parkeergeld moet betalen, bijvoorbeeld als u naar het ziekenhuis gaat voor controle of tijdens behandelingen bij de fysiotherapeut, dan kunt u deze kosten aan mij doorgeven, zodat ik ze op de schadestaat kan opnemen.
Parkeerkosten die gemaakt worden tijdens de opname in het ziekenhuis kunnen niet opgevoerd worden, omdat die kosten onder de ziekenhuisdaggeldvergoeding vallen (zie volgende schadepost).

Voor een ziekenhuisopname geldt dat u een vergoeding krijgt van € 30,00 per dag. Dit is een vergoeding die is bedoeld om kosten waarmee u geconfronteerd wordt tijdens de opname snel en zonder discussie te kunnen regelen. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld de aanschaf van een pyjama, huur van een televisie in het ziekenhuis, aanschaf tijdschrift, bloemen, parkeergeld bezoek, etc. Over het algemeen is deze vergoeding voldoende. Mocht het zo zijn dat u meer kosten heeft gemaakt, dan kunnen we de daadwerkelijk gemaakte kosten vorderen. We zullen dan wel moeten bewijzen dat de kosten hoger waren door bonnen te overleggen.
Tijdens opname in een revalidatiecentrum of verpleeghuis geldt een dagvergoeding van € 15,00 per dag.

Meer informatie over de ziekenhuisdaggeldvergoeding vindt u hier.

Als u voor het ongeval taken had in het huishouden die u na het ongeval tijdelijk of permanent niet meer uit kunt voeren, heeft u recht op een vergoeding voor het feit dat anderen uw taken over moeten nemen. Dit kan uw partner zijn, kinderen, buurvrouw of een betaalde hulp. Voor de eerste drie maanden zijn vaste bedragen vastgesteld. Na drie maanden wordt concreet gekeken naar het aantal uren per week dat wordt besteed aan het overnemen van uw taken en of degene die uw taken overneemt daarvoor betaald krijgen of niet.

Meer informatie hierover vindt u hier.

Had u taken in het onderhoud van uw woning en/of de tuin en kunt u die taken na het ongeval tijdelijk of permanent niet meer uitvoeren? Dan heeft u recht op een vergoeding die u in staat stelt om de taken over te laten nemen. Onder bepaalde omstandigheden kan het zijn dat de genoemde vergoeding niet volstaat. In dat geval heeft u recht op een hogere vergoeding als u kunt aantonen hoe hoog de werkelijke kosten zijn.

Meer informatie over de vergoeding van deze schadepost vindt u hier.

Bent u tijdelijk arbeidsongeschikt geweest en heeft dit financiële gevolgen gehad? Dan moeten die gevolgen natuurlijk gecompenseerd worden. Het kan ook gebeuren dat u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval en uw eigen werk niet meer uit zult kunnen voeren, doordat u blijvende beperkingen overhoudt aan het ongeval. In dat geval zult u begeleid worden naar ander werk als dat mogelijk is. Verdient u met de uitvoering van dat andere werk minder, dan moet ook dat gecompenseerd worden, nu en in de toekomst.

Soms kan er sprake zijn van pensioenschade of kan de wijziging in inkomen fiscale gevolgen hebben. Het is belangrijk dat dit allemaal goed in kaart gebracht wordt. Het is goed dat u daarin bijgestaan wordt door een belangenbehartiger.

Al u in uw vrije tijd bijkluste, dan had u daar ook inkomsten uit. Ook als u zwart bijkluste had u inkomsten die u na het ongeval moet missen. Ook dit zijn gemiste inkomsten en dienen te worden vergoed door de tegenpartij. U dient dan wel enigszins te kunnen aantonen dat u deze inkomsten voor het ongeluk daadwerkelijk had.

Als u door uw letsel extra kosten maken, omdat u uw kinderen vaker naar de kinderopvang moet brengen of moet u vaker de oppas langs laten komen omdat het oppassen uw niet zo goed meer lukt, dan krijgt u deze kosten vergoed.

Was u met een studie bezig en moet u die noodgedwongen een tijd stop zetten, dan brengt dit kosten met zich mee.

Wellicht blijft u zitten en moet u het jaar overdoen, waardoor u later op de arbeidsmarkt komt en ook pas later geld gaat verdienen. Of u volgde de opleiding om promotie te maken en hogerop te komen. Omdat u de opleiding pas later afrond, komt de promotie met het bijbehorende hogere salaris ook pas later op uw bankrekening terecht of wellicht helemaal niet meer. Maar ook als u helemaal moet stoppen met de studie, brengt dit kosten met zich mee.

Voor studievertraging vergoedingen zijn richtlijnen vastgesteld. Gemiste inkomsten zijn belangrijke schadeposten bij letselschade die wij meenemen in uw schadeberekening.

Een schadepost bij letselschade kan ook ontstaan als uw toekomstperspectief slechter is geworden. Als u uw oude baan kunt oppakken en weer aan het werk kunt, lijkt er niets aan de hand. Maar wat als u na een tijd om één of andere reden werkeloos raakt, zijn de kansen op een nieuwe baan met uw letsel dan nog net zo groot als voor het ongeluk zonder uw letsel? Loopt u geen inkomen mis omdat u voor nieuwe werkgevers niet zo aantrekkelijk meer bent? Dit kan een schadepost zijn. Een schadepost waar richtlijnen voor zijn en die wij voor u meenemen in uw schadeberekening.

Smartengeld is de schadevergoeding voor de pijn, het verdriet, het ongemak en de vermindering van levensvreugde. De hoogte van het smartengeld hangt onder meer af van de aard en ernst van het letsel, de duur van een (eventuele) ziekenhuisopname, de blijvende (psychische) gevolgen van een ongeval en blijvende verminkingen of ontsieringen aan het lichaam. Ook kunnen uw leeftijd en uw beroep een rol spelen bij de hoogte van het smartengeld. Er zijn geen standaardbedragen voor het smartengeld. De vergoeding wordt altijd vastgesteld in het concrete geval. Wel wordt doorgaans aansluiting gezocht bij bedragen die eerder door rechters zijn toegekend in vergelijkbare gevallen. Overigens komt niet al het leed voor vergoeding in aanmerking. Tot op heden is het in Nederland voor nabestaanden nog niet mogelijk om smartengeld wegens het verlies van een dierbare (affectieschade) te vorderen.

Vergoeding waarop u recht heeft wanneer de schade niet direct vergoed wordt. De termijn voor wettelijke rente gaat lopen vanaf de datum dat de schade werd geleden. In de regel is dit de ongevalsdatum.

Tevreden cliënten

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of wilt u kosteloos en vrijblijvend deskundig advies ontvangen, bel ons dan op 085-0064622 of maak gebruik van het contactformulier. Wij nemen binnen één werkdag contact met u op.

error: Content is protected !!