4.8 sterren - gebaseerd op 304 reviews van tevreden cliënten
4.8 sterren - gebaseerd op 304 reviews van tevreden cliënten

Algemene voorwaarden van Haartsen Letselschade

Haartsen Letselschade vindt een goede relatie met haar cliënten belangrijk en doet graag op een transparante manier zaken. Daarom zijn zo helder mogelijke algemene voorwaarden opgesteld. U kunt deze hieronder lezen.

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:

 1. Haartsen Letselschade
  Franchiseorganisatie bestaande uit Franchisegever en Franchisenemers;
 2. Franchisegever
  Haartsen Letselschade B.V.,
  besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in Best, (postadres: Postbus 7009, 5605 JA Eindhoven), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80464297;
 3. Franchisenemers
  Haartsen Letselschade Den Bosch,
  eenmanszaak, gevestigd in Houten, (postadres: Postbus 1366, 5200 BK Den Bosch), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 91325994;

  Haartsen Letselschade Eindhoven,
  eenmanszaak, gevestigd in Best, (postadres: Postbus 7009, 5605 JA Eindhoven), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70593450;

  Haartsen Letselschade Nijmegen,

  eenmanszaak, gevestigd in Weurt, (postadres: Postbus 6563, 6503 GB Nijmegen), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84662042;

  Haartsen Letselschade Tilburg,
  eenmanszaak, gevestigd in Loon op Zand, (postadres: Postbus 1149, 5004 BC Tilburg), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80715532;

  Haartsen Letselschade Venlo,
  eenmanszaak, gevestigd in Tegelen, (postadres: Postbus 733, 5900 AS Venlo), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87963612;

 4. Cliënt / opdrachtgever
  Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die de hulp inroept van Haartsen Letselschade.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden aanvaard, tenzij afwijking van deze voorwaarden uitdrukkelijk is overeengekomen en zulks door Haartsen Letselschade schriftelijk is bevestigd.
 2. Indien opdrachtgever ook naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn desalniettemin slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Haartsen Letselschade uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever instemt.
 3. Indien een of meerdere voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De in dat geval vernietigde of nietige bepaling(en) komt zoveel als mogelijk een overeenkomstige betekenis toe.

Artikel 3: Opdracht

 1. De werkzaamheden die Haartsen Letselschade voor cliënt verricht wordt ook wel buitengerechtelijke juridische bijstand genoemd. Dit houdt in dat Haartsen Letselschade de schade van cliënt tracht te verhalen op de aansprakelijke partij. Indien het noodzakelijk wordt geacht om de rechter om een oordeel te vragen, dan begeleidt Haartsen Letselschade de overdracht van het dossier naar een advocaat.
 2. Alleen Haartsen Letselschade aanvaardt opdrachten. Een voor Haartsen Letselschade werkende medewerker kan wel namens Haartsen Letselschade opdrachten aanvaarden, maar slechts Haartsen Letselschade is de opdrachtnemer. Alleen Haartsen Letselschade is aan te spreken op de uitvoering van een opdracht. De artikelen 7:404 en 7:407, tweede lid, en 7:409 BW zijn uitgesloten.
 3. Haartsen Letselschade zal datgene doen wat noodzakelijkerwijs en redelijkerwijs verlangd kan worden ter behoorlijke voldoening van de opdracht. Haartsen Letselschade kan in geen geval instaan voor het bereiken van een eventueel (toegezegd) resultaat en is dan ook niet aansprakelijk voor het niet behalen van een (toegezegd) resultaat.

Artikel 4: Inschakeling van derden

 1. Indien dat, naar het oordeel van Haartsen Letselschade, in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft Haartsen Letselschade het recht werkzaamheden te laten verrichten door niet tot haar organisatie behorende derden. Haartsen Letselschade zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk vooraf met cliënt overleggen. Haartsen Letselschade is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten van deze derden. Haartsen Letselschade is gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden.

Artikel 5: Informatieverstrekking

 1. Cliënt is verplicht om alle, in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken tijdig ter beschikking te stellen.
 2. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Haartsen Letselschade zijn verstrekt, heeft Haartsen Letselschade het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of te beëindigen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Indien zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van Haartsen Letselschade, dan beperkt de aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat krachtens de door Haartsen Letselschade afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitgekeerd.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Haartsen Letselschade in verband met de betreffende opdracht in rekening gebracht honorarium, en bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het honorarium, zoals verschuldigd over de laatste zes maanden.
 3. Alle eventuele aanspraken op schadevergoeding vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Haartsen Letselschade binnen één jaar nadat men bekend is, althans redelijkerwijs bekend kon zijn, met de feiten waarop men de aansprakelijkheid baseert.

Artikel 7: Vrijwaring

 1. De cliënt vrijwaart Haartsen Letselschade tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met door Haartsen Letselschade voor cliënt verrichte werkzaamheden, behoudens voor het geval sprake is van opzet of grove schuld van Haartsen Letselschade.

Artikel 8: Kosten juridische bijstand

 1. Als cliënt Haartsen Letselschade heeft verzocht om zijn belangen te behartigen ter zake de door cliënt ten gevolge van het ongeval geleden en nog te lijden (letsel-/overlijdens-) schade (hieronder niet begrepen het verhaal van de loonschade voor arbeidsongeschikte werknemers van cliënt) dan worden de kosten van juridische bijstand, ook wel buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand genoemd, door Haartsen Letselschade verhaald op de aansprakelijke wederpartij. Dit is mogelijk, omdat deze kosten deel uitmaken van de schade. Haartsen Letselschade kan deze kosten, als professioneel belangenbehartiger, als afzonderlijke schadepost, dus boven op de schade van cliënt, bij de aansprakelijke partij vorderen. De verhaalde kosten komen Haartsen Letselschade toe.
 2. Indien cliënt zelf ten dele schuldig is, is de (verzekeraar van) de aansprakelijke partij in de regel slechts verplicht deze kosten te betalen naar verhouding van de mate van aansprakelijkheid. De resterende kosten worden niet in rekening gebracht bij cliënt. Hiervan kan slechts schriftelijk worden afgeweken bij de aanvang van de verlening van de juridische bijstand.
 3. Indien cliënt aan Haartsen Letselschade de opdracht heeft verstrekt tot het verlenen van rechtsbijstand in het kader van het verhalen van loonschade voor arbeidsongeschikte werknemer(s) van opdrachtgever, worden vooraf schriftelijk afspraken gemaakt over de kosten van de door Haartsen Letselschade verrichte werkzaamheden. Deze afspraken worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

Artikel 9: Stichting Derdengelden

 1. Haartsen Letselschade beschikt over een Stichting Derdengelden ten behoeve van betalingen van schadevergoedingen aan cliënten. Ontvangen gelden worden zo spoedig mogelijk doorbetaald aan de cliënt.
 2. In het geval er afwijkende afspraken zijn gemaakt over de kosten juridische bijstand, of als er sprake is van een opdracht tot het verhalen van loonschade, dan kan in overleg met cliënt worden overeengekomen dat verrekening van kosten zal plaatsvinden met het ontvangen bedrag op de derdengeldrekening, bijvoorbeeld met kosten van de door Haartsen Letselschade verrichte werkzaamheden.

Artikel 10: Beëindiging

 1. Cliënt heeft te allen tijde het recht om de opdracht te beëindigen. Haartsen Letselschade behoudt na beëindiging van de opdracht het recht om te blijven trachten de kosten van de verrichte werkzaamheden te verhalen op de aansprakelijke partij.

Artikel 11: Archivering

 1. Door Haartsen Letselschade gesloten dossiers blijven gedurende 10 jaar bewaard. Daarna zullen het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

Artikel 12: Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen cliënt en Haartsen Letselschade is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Haartsen Letselschade en haar cliënt voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Eindhoven/Den Bosch.

versie: 2023-11-01

Tevreden cliënten

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of wilt u kosteloos en vrijblijvend deskundig advies ontvangen, bel ons dan op 085-0064622 of maak gebruik van het contactformulier. Wij nemen binnen één werkdag contact met u op.

error: Content is protected !!